Noslēdzies Aktīvo iedzīvotāju fonda kapacitātes projektu ietvaros realizētais projekts “Nodibinājuma
“Zinātnes un inovāciju parks” darbības stratēģija 2022.-2023. gadam”.
Projekta mērķis bija stiprināt Nodibinājuma kapacitāti vadības kompetenču pilnveidošanā, stratēģijas
izstrādē, darbaspēka ilgtspējā un komunikācijā ar sabiedrību.
Mērķa sasniegšanu garantēja četru aktivitāšu īstenošana:
Stratēģijas pilnveidošana un ieviešana, Nodibinājuma mājaslapas uzlabošana un sociālo tīklu
pilnveidošana, apmācības Nodibinājuma vadībai un projektu vadībai, apmācības projektu vadītājiem un
asistentiem projektu vadībā, darba plānošanā, organizēšanā, sadarbības veicināšanā un publiskā tēla
veidošanā.
Nodibinājuma darbības stratēģija šobrīd satur:

 • Stratēģisko virsmērķi;
 • Apakšmērķus un darbības vīziju;
 • Nodibinājuma nepieciešamības pamatojumu;
 • Stratēģijas jomu klasifikāciju;
 • SVID analīzi
 • Kvalitātes vadības sistēmu;
 • Ilgtermiņa un īstermiņa rīcības plānus;
 • Finansējuma avotus;
 • Darbinieku struktūru;
 • Komunikācijas plānu;
 • Amatu aprakstus.
  Stratēģijas būtiskākā daļa – informācija par mērķiem un ilgtermiņa attīstības plāns apskatāms ikvienam
  mūsu mājaslapā.
  Mums bija svarīgi, ka procesā tiek iesaistīti paši organizācijas darbinieki, lai izveidotu pašiem tīkamu
  stratēģiju, ko iespējams realizēt un katrs uzskatītu to par vērtību, un varētu izmantot. Tāpēc daļa no
  stratēģijas veidota, pamatojoties uz pašreizējo darbinieku ieteikumiem.
  Mūsu mērķis bija nodibinājuma tēlu padarīt sabiedrības acīm patīkamu, tāpēc uzlabojām savu mājaslapu
  no šādiem skatupunktiem:
 • Jauns vizuālais tēls;
 • Mājaslapas ātrums;
 • Mājaslapas satura pilnveide.
  Mūsu Instagram @zinatnesinovacijuparks, varat sekot līdzi mūsu jaunumiem un ikdienai.
  Esam uzsākuši sadarbību ar sabiedrisko attiecību speciālistu, lai tas strādātu ar publikāciju veidošanu.
  Kopā aizvadītas 3 apmācības tieši nodibinājuma vadībai un projektu vadītājiem, ko uzskatām par lielu
  ieguldījumu organizācijas attīstībā. Speciālisti no malas devuši padomus reālai vadības stiprināšanai.
 • M&E principa ieviešana darba vadīšanas procesā;
 • Vispārējas vadības apmācības ar tematiem:
  o Veiksmīga komunikācija;
  o Darba pienākumu sadale;
  o Darbinieku vadība, kontrole organizētai darbībai;
  o Saliedēts darba kolektīvs;
  o Prioritāšu noteikšana.
 • Veiksmīga sadarbība:
  o Sadarbību veicinoša saskarsme ikdienā, atgriezeniskās saites sniegšana;
  o Darba izpildes novērtēšanas sarunas.

Kopā projektu vadītāji un projektu vadītāju asistenti tikušies 4 apmācībās:

 • Organizācijas darbība – stiprās un vājās puses;
 • Kapacitātes Hakatons, kura ietvaros notika mācības:
  o Kritiskā domāšana; stresa noturība; finanšu piesaistes iespējas
  o Dokumentu pārvaldība;
  o Publiskā tēla veidošana,
 • Efektīva komunikācija;
 • Efektīva laika plānošana un personiskā izaugsme.
  Apmācības stiprinājušas darbinieku kapacitāti.
  Uzskatām, ka Aktīvo iedzīvotāju fonds devis brīnišķīgu iespēju celt mūsu kapacitāti, lai varam doties ceļā
  uz jauniem panākumiem un lielām virsotnēm.