Stratēģija

Ar ārējā finansējuma piesaisti no dažādiem avotiem, veicināt dažādu mērķa grupu līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, celt jaunatnes nodarbinātību un vairot piederības sajūtu savai zemei pēc iespējas plašākā Latvijas mērogā, sasniedzot arī mērķa grupas Eiropā, tādējādi veicinot Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” iekšējo stabilitāti un organizācijas pienesumu valsts kopējai tautsaimiecībai, kā arī nodrošinot sabiedriskā labuma projektu nepārtrauktību.

Politikas stratēģija

Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” politikas stratēģija. Stratēģija tiek balstīta uz 10 jomām:

  • Jauniešu nodarbinātības veicināšana

  • Piederības sajūtas un patriotisma veicināšana skolēnos.

  • Jauniešu līdzdalības un inociatīvas veicināšana politiskajā un sociālajā vidē.

  • Brīvprātīgā darba veicināšana jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

  • Kultūras, izglītības, mākslas un aktīvā tūrisma projektu realizācija vietējā kopienā.

  • Bērnu nometņu un sporta pasākumu organizēšana.

  • Atbalsta sniegšana jauniešu komercdarbības uzsākšanai.

  • Lauku reģionu attīstības veicināšana.

  • Sabiedriskā labuma projektu īstenošana.

  • Uzņēmumu darbības kapacitātes celšana.

Nodibinājuma mērķi

Nodibinājuma stratēģiskais virsmērķis:

Ar ārējā finansējuma piesaisti no dažādiem avotiem, veicināt dažādu mērķa grupu līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, celt jaunatnes nodarbinātību un vairot piederības sajūtu savai zemei pēc iespējas plašākā Latvijas mērogā, sasniedzot arī mērķa grupas Eiropā, tādējādi veicinot Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” iekšējo stabilitāti un organizācijas pienesumu valsts kopējai tautsaimiecībai, kā arī nodrošinot sabiedriskā labuma projektu nepārtrauktību.

Stratēģiskais apakšmērķis Nr. 1 – Stiprināta sabiedrības izpratne par Nodibinājuma ieguldījumu Latvijas jaunatnē un NVO sektora pārstāvniecībā.

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” veic Latvijā organizācijas iekšējo projektu nepārtrauktību, kas nodrošina skolēnu, jaunatnes, pārējās sabiedrības un saimniecisko darbību veicēju aktīvu līdzdalību organizācijas projektu aktivitātēs, kas vicina kopējo valsts tautsaimniecību. Ar ārējā finansējuma piesaisti tiek nodrošināta Nodibinājuma darbības nepārtrauktība un kapacitāte sabiedriskā labuma projektu īstenošanā un sabiedrības informēšanā par organizācijas nozīmīgumu NVO sektorā, kas veicina aktīvu mērķa grupu līdzdalību un Nodibinājuma mērķu sasniegšanu.

Stratēģiskais apakšmērķis Nr. 2 – Nodibinājuma iekšējie projekti tiek apzināti noteiktās mērķa grupās Eiropā.

Nodibinājums veic organizācijas iekšējo projektu apzināšanu Eiropas mērķa grupās, veicinot Eiropas skolēnu, jaunatnes un pārējās sabiedrības aktīvu līdzdalību jau izstrādātos un pārbaudītos projektos vietējā sabiedrībā, kuri vairo mērķa grupu Eiropā piederību pilsoniskajai sabiedrībai un savai zemei, tādējādi veidojot vienotu vērtību kopumu plašākā mērogā. Tiek veicināta izpratne par Eiropas vērtībām starp dažādām sabiedrības grupām ar ārējā finansējuma piesaisti un brīvprātīgo darbu, gan uzņemot Eiropas jauniešus pie sevis, gan nosūtot vietējos jauniešus apmaiņas programmās.

Strateģiskais apakšmērķis Nr. 3 – Skaidra un redzama Nodibinājuma darbība.

Nodibinājums strādā ar caurskatāmiem rezultātiem un finanšu apriti, kas nodrošina finanšu plūsmas patiesumu pret konkrētā projekta aktivitātēm. Nodibinājums aktīvi darbojas atpazīstamākajās sociālo tīklu vietnēs un mājaslapā, regulāri, informējot sabiedrību par organizācijas darbību, projektu aktivitātēm, esošajiem un topošajiem plāniem un darbības rezultātiem. Nodibinājums ir ieguvis plašu atpazīstamību Latvijā, sasniedzot auditoriju sociālajos tīklos un saskaras ar regulāru mājaslapas apmeklējumu. Nodibinājums izplata informāciju par finanšu ieguves avotiem un izceļ tos kā nozīmīgu ieguldījumu organizācijas turpmākajai darbībai un attīstībai sabiedrības labā.

Strateģiskais apakšmērķis Nr. 4 – Nodibinājuma efektīva darbība un pārvaldība.

Nodibinājuma iekšējā struktūra ir sakārtota un darbība notiek attiecīgi plānošanas dokumentiem. Nodibinājuma valde uzrauga katra sektora vadošo darbinieku spēju vadīt projekta komandu un pieprasa regulāras atskaites par esošajām, plānotajām un turpmākajām aktivitātēm attiecībā pret budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Struktūru vadītāji izstrādā ilgtermiņa un īstermiņa plānus savām darba komandām, veic finanšu plānošanu un nosaka sasniedzamo rezultātu. Struktūru vadītāji katru mēnesi sagatavo aktivitāšu pārskatu attiecībā pret budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Struktūru vadītāji vēršas pie vadības ar priekšlikumiem komandas darbības plānā un ilgtermiņa perspektīvā, tāpat kapacitātes nodrošināšanā un stabilā komandā ar zemu darbinieku rotāciju. Struktūru vadītāji ir atbildīgi par savas darba komandas efektivitāti un tiek saukti pie atbildības, ja plānotie rezultāti nepamatoti netiek sasniegti vairāku mēnešu periodā. Vadība attiecīgajā situācijā nosaka darbības pārplānošanu un nepieciešamības gadījumā iejaucas attiecīgajā darba grupā ar mērķi novērst situācijas nepilnības. Vadība reizi mēnesī ar projektu vadītājiem sasauc sapulci, savukārt, projektu vadītāji ar asistentiem sasauc sapulci reizi nedēļā.

Nodibinājuma vīzija

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” ir aktīva un sabiedrībā labi zināma organizācija, kura atbildīgi realizē dažādus sabiedriskā labuma projektus un ar cieņu izturas pret tiem, kam svarīga dalība tajos, par prioritāti izvirzot jaunatnes jomas stiprināšanu, bērnu piederības sajūtas veicināšanu, kultūras un tūrisma attīstību vietējā kopienā, kā arī Latvijas lauku reģionu labklājības veicināšanu un Latvijas uzņēmēju kapacitātes stiprināšanu.

Ilgtermiņa plāni

Jaunatnes jomas stiprināšana: 

Kļūt par vienu no vadošajām organizācijām Latvijā, kas stiprina jaunatnes jomu balsoties uz Eiropas vērtībām, kā arī gūt atpazīstamību starp NVO sektora pārstāvētajām organizācijām Eiropā, veicot starptautisku sadarbību.

Skolēnu un bērnu interešu pārstāvība: 

Kļūt par Latvijā atpazīstamu un uzticamu organizāciju, kura pārstāv skolēnu un bērnu intereses, īstenojot regulārus un ikgadējus sabiedriskā labuma projektus kā arī iegūt uzticību un atpazīstamību Eiropā, izplatot esošos skolēnu un bērnu projektus citviet, lai veicinātu vienotu sabiedrību Eiropā.

Kultūras un tūrisma veicināšana:

Kļūt par sabiedrības atzītu, pašvaldības un valsts institūciju novērtētu nevalstisku organizāciju, kura veic kultūras, izglītības, mākslas un tūrisma projektu realizāciju Latvijas teritorijā un veic sadarbības partnerību ar Eiropas organizācijām, vietējās kopienas attīstībai. 

Organizācijas pienesums valsts kopējai tautsaimniecībai: 

Kļūt par stabilu organizāciju regulāru un periodisku projektu realizācijā, kura veic uz sabiedriskā labuma un pēc citu organizāciju pasūtītas un uz sadarbību vērstas aktivitātes, kas spēj nest redzamu pienesumu kopējai valsts tautsaimniecībai un sabiedrības labklājībai.